vorige pagina

 

Stadspastoraat en geloofsgemeenschappen in Vrij Verband        6 oktober 2018 in de Boskapel te Nijmegen

Nijmegen Stadsklooster en Ecclesia/scapes: 2018-10-06

 Zaterdag 6 oktober was er in de Boskapel, een ontmoetingsdag voor geloofsgemeenschappen in vrij verband. Dat je kan lezen als een gezamenlijke opdracht voor vernieuwing, zowel voor institutionele gemeenschappen als gemeenschappen in vrij verband.

De kleine geloofsgemeenschappen kennen veelal een lange traditie van revitalisering en vernieuwing. Vaak hebben deze geloofsgemeenschappen gaandeweg voor de zelfstandigheid gekozen, maar vaak zijn zij ook tegen wil en dank zelfstandig geraakt. Toch beseffen de geloofsgemeenschappen en de institutionele kerken steeds meer dat we een gezámenlijke opdracht hebben.

Sterker nog: in onze huidige tijd betreft deze opdracht al lang niet meer de kerken alleen. Juist vanuit niet-kerkelijke hoek ontstaan er steeds meer initiatieven die dienstbaar willen zijn aan spiritualiteit en zingeving van mensen. Er is een gezamenlijk verlangen om te ontsnappen ‘uit onze stad van staal en steen’[2] . Misschien is het aan de tijd om te komen tot een moderne ‘laura’ met ‘cellen’ van uiteenlopende kerkelijke en niet-kerkelijke snit. En wellicht hebben wij als kleine geloofsgemeenschappen door onze zelfstandigheid en de daarmee verbonden ruimere mogelijkheden juist een bijzondere verantwoordelijkheid om een verbindende rol te spelen tussen kerkelijke en maatschappelijke spiritualiteit. Aldus de uitnodiging.

 

Hier volgen wat aantekeningen door mij gedaan op zaterdag 6 oktober 2018:

Embrecht Wever Oude tradities met nieuwe verbinden.

 In Nijmegen mag er een stadsklooster ontstaan die via ‘Laura’ zich met elkaar gaan verbinden, zoekende personen in klein en groot verband. Ontmoeting in dialoog, kerkelijk en niet kerkelijk.

 De nieuwe spiritualiteit van tijden terug is minder geworden. Denken vanuit relaties, en in gelijktijdig in groter verband is van belang. Naar de wereld blijven kijken en oproepen tot verdraagzaamheid, ondanks de onthullingen.

 “De Mens” als gemeenschap, het authentieke ideaal in sociaal economisch samenhang brengen, zorgzaamheid en familiaal past goed bij elkaar. Oude gastvrijheid handhaven, iedere nieuwkomer zijn eigenheid accepteren, nooit jezelf als exclusief je opstellen.

 In de stad is het “Laura’ verzamelplaats voor het bijeenkomen, aanwezig zijn aan te duiden als plattegrond.   

Pater Paul de Wit Augustijn/Priester Stefanus klooster Academiestraat 1 9000 Gent

Komt uit België, is Provinciaal BE-OSA zendingsgedeelte is traditioneel van belang. Nieuwe vormen van evangelisatie. Jonge mensen doen mee. Imput = invloed van God die roept. Altijd met God op weg. God blijft zich present stellen. Alleen met Hem op weg blijven. Leven is het mysterie van geboorte en dood, zendingsdrang van Augustinus blijft bij ons van belang, grensoverschrijdend gedrag en conflicten, wat gaat ons verbinden? Kerk hoeft geen multifunctioneel centrum te worden. Bidden tot God is helend, door het leven lezen. Stefanusklooster wordt modern congrescentrum enorm klooster met pandgangen kerk en zalen. We moeten onzelf weer opnieuw uitvinden. 

Leo Feijen

Hoe werkt religie op De Markt?

Blad ‘Kloosteren’ is een goede formule gebleken, veel abonnees. Mensen blijven naar God zoeken zie kloostermagazine.nl  God zoeken is luisteren naar schoonheid. Ook binnen de bestaande kerken zijn er scharniermomenten, zoals geboorte, trouwen, doodgaan, waardoor mensen betrokken blijven. 

Paterskerk en klooster in Eindhoven, heet nu Marienhage. Kanaalstraat

 Nieuw stadsklooster nu nog op papier. Wordt een plek voor trouwen en rouwen, concerten, vieringen, eten en ontmoeten, met 66 kamers in het conferentie Hotel.

Orde liep terug, wordt nu een platform voor ontmoeting in 2017 werd het Augistinus verbond beëindigd. 354 jaar school voor predestinatie, als voorbestemming of uitverkiezing voor het Goddelijke beleving. God is liefde, de commentaarbrief over dat wat God is. God die stuurt God die verbindt, voeden en gevoed worden.  

de PKN [de Protestantse Kerk in Nederland]

 Vanuit de katholieke traditie protestanten gemeente oud en klein, ook spiritueel en lectio devina, hebben ook belangstelling voor traditionele katholieke waarden. Christelijk mediteren, gaan ook pelgrimeren en stilte vieringen, eigen netwerk, ondanks foute prikkels van de media.

 Gemęleerde Geloofsgemeenschappen, nieuwe monastieke beweging. Een tegencultuur in naam van God? Lectio activering e.d. als leefregel naar Christus als voorbeeld tot ontmoeting. Dietrich Bonhoeffer zij het al, door restauratie gemeenschappen weer opnieuw bijeenbrengen. 

Hanna Rijken Predikant Interkerkelijke Pup. Choral of Evensong

 Liederen zingen vanuit de Anglicaanse Kerk. In Nederland steeds meer populair sinds 1962. Kerkelijk proefschrift, waarom de schoonheid van het zingen? Meer en meer perfect. In stille gewijde ruimtes, Oud Engels mysterieus, transcedent en helder. Mensen verlangen als in een hunkering naar stilte, en tevreden luisteren, gedragen door Heiligheid. 

Uit de stad van Staal en Steen.

 Langs traditionele kloosters en nieuwe monastieke initiatieven als bakens van beschaving en toevlucht voor ontredderden. Van oudsher bewaarders van kunst en wetenschap.

Bezoekers aantallen van kloostergasthuizen blijven groeien, terwijl de monniken aantallen steeds minder worden. 

Het is een nieuwe methode theologie ligt als het ware op straat, tegelijkertijd zwabberen mensen van de ene plek naar de andere. Kerk moet bakens blijven in dit moderne spirituele landschap, voor de nieuwelingen.

 Peter Nissen:

Er nieuwe woorden aangeven, Erasmus pleitte al voor het belang van vrijdenken, maar dat hoeft geen vrijblijvendheid te betekenen. Rationaliteit en kritisch kijken, kan niet zonder traditionele gemeenschappen, blijven verbinden.

 Het verhaal van Jezus moet doorgaan, wie voor navolging kiest, kan niet anders dan er aan mee blijven doen. Als tegencultuur aan onze moderne Nederlandse samenleving. Blijven doorgaan met ons af te vragen wat is nog zinnig, de spirituele kant kan niet zonder verstand. Traditie achterhaalde zaken niet meer aan de orde stellen.

 Zijn we voorbijgangers of worden we lid? Lidmaatschap kerk om zichzelf in stand te houden!

 Het lijkt wel op bloedarmoede op grote schaal, analyses blijven komen en gaan, maar het evangelie is het trefpunt, ook al sta je alleen, blijven doorgaan. Al die kerksluitingen in Nederland een zorgzame toestand, veel te veel sluitingen.

 De Focus raakt verduisterd in onze cultuur, mensen blijven behoeftig naar, worden wel de verkeerde richting opgestuurd. Christelijke traditie moet weer opnieuw aangeboden worden, bijschaven hoort daarbij van belang.

Embrecht: Zoek de paradoxen van het Kruis, de schijnbare tegenspraak van het sterven?. 

Monnik Thomas Quartier v.d. Benedictijnenorde België osb

 De strategie van de tijdsgeest, wel of niet rekening houden met wat voorbij is, en wat worden moet, iets moeilijker dat dit is er niet. Altijd wel overdreven gemeenschap types die voor spanningen zorgen, zingen blijven om de zaak in balans te houden. Leef liever niet in gemeenschap, wonen bij jezelf nog het beste en van belang. Ook ik ben een kind van mijn tijd. Kloosterleven is hard werken. Heeft zich als oblaat verbonden met de Sint Willibrords Abdij in Doetinchem. Het klooster is voor mij een kader om in te vertoeven. 

Embregt Wever Augustijn Bisdom Den Bosch verantwoordelijk voor belijd diaconie.

 De vraag is, wat is een monastieke traditie? Als monnik leven is wel goed, maar niet de essentie van het leven, ik wil niet zeggen dat ik monnik ben, wel een groot verlangen zo te leven. Werkt als straatpastor in Den Bosch. Een jaar lang hebben jongeren bij ons cel oefeningen gedaan in kleine groepje, wonend bij elkaar in de buurt. Om te oefenen, daar wilden ze best aan meedoen. Op zoek naar een manier van leven, verlangend naar in het leven te wortelen.

In relatie met de ander is Christus present. 

“Ecclesia/scapes” en het “Stadsklooster” een initiatief vanuit de Augustijner gebedsgemeenschap De Boskapel te Nijmegen.

 In de Boskapel zijn we dan twee dagen op zoek geweest naar ideeën en verlangens hoe spiritualiteit en geloofsgemeenschappen een nieuwe eigentijdse richting in te duwen. Het veld van spiritualiteit, geloof en zingeving is in de voorbij tijden steeds groter en breder geworden. Mensen beleven hun geloof niet meer alleen in kerken, maar ook in afzonderlijk groepen of gemeenschappen.

 Over stadspastoraat en geloofsgemeenschappen in ‘vrij-verband’ ging het deze twee dagen.

 Vrijdag 5 oktober heb ik ervaren als een middag waarin religieuze en zingevingsaspecten in ‘vrij-verband’ aan het woord kwamen. Gemeenschappen of initiatieven in vrij-verband betekent: niet verbonden of afhankelijk zijn van institutionele gevestigde orden.

 Zaterdag 6 oktober hebben we vooral de aloude institutionele orden en waarden aan het woord gehoord.

 Uiteindelijk hebben een mix aan vernieuwende initiatieven het beeld bepaald, in samenhang met de oude bestaande spirituele instituties die het belang van vernieuwende impulsen onderschrijven.

 Ik zie op dit moment twee grote bewegingen ontstaan, of beter gezegd ze zijn er al, maar worden nu steeds zichtbaarder. Dat zijn “Nijmegen Stad van Compassie” en het “Stadsklooster” die in vrij-verband elkaar vinden, dat zich deze dagen heeft geprofileerd in de Boskapel. Beide bewegingen zijn aan elkaar verwant, raken elkaar en zijn vanuit hun persoonlijke missies met elkaar verweven.

 Twee zaken dienen nu te gebeuren, enerzijds dienen de beide bewegingen, zich intern goed te profileren, anderzijds is het van belang dat de onderlinge verbanden van zowel Stad van Compassie als het Stadsklooster, dat deze zichtbaar worden in de regio, en dat ieders eigenheid zich gaat bestendigen vanuit hun persoonlijke doelstelling.

 Samen en toch iedereen apart.

Berichtgeving uit het programma: In ons land kennen we steeds meer initiatieven die op welke manier dan ook bezig zijn met zingeving en spiritualiteit in de breedste zin van het woord. Reden genoeg om samen met al die nieuwe initiatieven stedelijk met elkaar te verbinden, door elkaar te kennen.

 Voorbij het materiële zien we een behoefte naar gedeelde waarden, en voorbij het individuele een verlangen om de eigenheid te overstijgen in een gezamenlijk perspectief. Het veld van de spiritualiteit is de laatste jaren steeds breder geworden. Mensen beleven hun spiritualiteit op meerder plekken dan de kerk alleen. Podiumgesprekken zijn daarbij van belang om elkaars eigenheid te leren kennen.

Anthoon Budel

10-10-2018