vorige pagina

 HARA 2.    De Meester

  De Inwendige Meester.

 

(1) De inwendige meester duldt geen stilstand, geen wegzakken in een conflictloze harmonische rust. Hij drijft wat zich vast wil zetten weer los.  (blz. 88)

 In zoverre we door de weg bewogen zijn is er:

v Geen houden van meer

v Geen vasthouden

v Geen vastgehouden worden.

 (2) En toch blijft die mens voortdurend blootstaan aan de verleiding om waar het goed toeven is, te blijven stilstaan. De leerling of adept is nooit van de plicht ontslagen om zich in beweging te houden. Hij blijft geroepen bewust door te lopen op de ingeslagen weg.

 (3) Zijn vrijheid ligt in het gegeven ja of nee kunnen zeggen tegen datgene wat hem uitnodigt, hetzij om tot beweging te komen door wat uit het  “leven” tot hem komt en verregaande veranderingen opeist, of tot een beweging die uit het “ik“ komt, en aanstuurt op een verzekerde (dus vaste) positie.

Een mens moet als hij ernst maakt met de weg, leren alles te laten, steeds weer alles te laten. Op die manier komt hij voortdurend in een leegte en deze leegte brengt hem tot “niets” . En dit “niets” kan de poort naar “’volheid” betekenen, en het loslaten van de oude vorm kan een weg openen naar het nieuwe.

 Wat geworden is moet wijken, opdat het nieuw gewordene een kans krijgt te ontstaan.

 (4) Het vele moet wijken opdat de “volheid” gehoord kan worden. Aan de verantwoordelijkheid van de mens is het overgelaten er voor te zorgen dat het “niets”, waaruit het nieuwe voortkomen kan niet een gat wordt, dat alles verslindt, maar Moederlijke grond blijkt waaruit het nieuwe kan opbloeien.

 (5) Een kleine vogel op een dunne tak die de leegte in wijst, is een motief van grote schilders aller tijden en windstreken. De vogel brengt de leegte tot spreken, en de leegte de vogel.

Het “oneindige” ontwaakt dan in de mens, dat het mens eigene aanspreekt, en het eindige “zelf” ontdekt het “oneindige” in zijn eigen wezen. Het leven zelf brengt de volheid van vormen voort, elk naar zijn eigen verbijzondering en haar voltooid-zijn (yang), en neemt het weer terug tot in het grote All-ene (yin).

 (6) De “tegenstrever” in dit leven vernietigt als hij de “beweging” stremt. Stremt hij tijdens de weg naar voltooiing, dan is er de “dood” door verstarring. Gebeurt het bij het binnengaan van de vorm in het All-ene dan is er ontbinding.  

Polariteit en Transformatie:                                                 

werkmap 3

 (7) De Meester spreekt met de stem van het Levend Geheel, dat leeft in de polariteit van de beweging die geen stilstand duldt.

Het is een groot ogenblik in het leven van een mens, als het hem vergund is te zien hoe onverhoeds alles wat in hem en om hem beweegt (het ontzaglijke streven van het zijn), wat dit betekent als het zich openbaart in ruimte en tijd. Met schrik kan hij er zich misschien ook van bewust worden in welke omvang hij in zijn eigen menselijke wereld het  “Zijn”  belemmert, in diens “drang” om in verschijning naar buiten te treden.

 (8) Een dergelijke ervaring kan aanleiding worden tot de grote ommekeer, waarbinnen de mens dienaar wordt van het eigen “zijn” .

Het vorderen op de Weg naar de Weg is een onophoudelijk verliezen en terugwinnen van het “geheel”, in het waarnemen en toelaten van steeds terugkerende daarin aanwezige tegenstellingen;

              Hemel                -       Aarde

             Vorm                  -       Niet Vorm   

             Bewust               -       Onbewust

             Mannelijk           -       Vrouwelijk

 (9) Zonder ophouden gaan zij in het bewustzijn van de mens uiteen en stellen zich tegen elkaar op en bestrijden elkaar, en vinden elkaar weer in momenten van steeds weer nieuwe totaliteiten.

Hoe dieper iemand het gevaar dat ervan uit gaat ondervindt, helder waarneemt, en tegelijkertijd toelaat, des te levendiger er meer overeenkomsten opgroeien in de heelheid van het wezen, het nieuw ééngewordene. En des te waarachtiger weerspiegelt het worden, het “Leven” als eeuwig scheppende wordende Geest.

 (10) De inwendige Meester duldt geen stilstand, geen wegzakken in conflictloze harmonische rust. Hij drijft wat zich vast wil zetten weer op weg.

 Karl Graf Durckheim.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zingeving teksten

Events

Lofzangen

Compassie - Doen

 Liefdes - Intens teksten 

Natuur foto's

Kruisgang

Actief

Staan in het Krachtveld

Dienstbaar aan de ander

Waarom deze website?

Werken aan vrede

Kringloop van liefde

Liefdes Mysterie en Teilhard

 

Liefdes almacht