vorige pagina

 HARA 4.    Krachtbron

HARA 4.

HARA en het BUIKMIDDEN

 Vanuit een natuurlijke krachtbron aanwezig zijn.

Vanuit een natuurlijke krachtbron aanwezig blijven [in de wereld], of weer opnieuw aandacht geven aan de verbondenheid met die natuur, dat is de strekking van dit verhaal.

  (2) Door iedere geboorte wordt de natuurlijke krachtbron die ons gegeven is, het leven zelf, in mensen doorgegeven; zowel als levensenergie, als liefdesenergie, dat ik “liefdes-intens” noem. In de verloop van iedere menselijke levensfase heeft er een ontwikkeling plaats waardoor die liefdes-levens-energie, aan invloed minder wordt, haar kracht verliest. Ik weet dat het verborgen is in het onderbewuste, en heeft het steeds minder invloed op onszelf en anderen. Af en toe flakkert het op als wij verliefd worden, of door natuurlijke schoonheid het weer in ons wakker geschud wordt.

 (3) Het is van belang dat wij nu op latere leeftijd, daar weer van bewust worden, het is een voorwaarde voor ons welbevinden, en dus voor onze gezondheid. Dat wij die verloren gegane toestand weer opnieuw beleven en er bewust van worden. Die bron, ‘de natuur zelf’ is als een scheppingsorde in ons werkzaam. En die kan ons ook weer opnieuw tot leven roepen, als wij daar aandacht aan blijven besteden, en wij kunnen dat doen door o.a. gebruik te maken van Oosterse levensbeschouwingen. De centrale factor in het bewust worden van die natuurlijke werkzaamheid, is onze lichaamshouding en hoe wij daar mee omgaan. Dat kunnen wij doen door te ontdekken wat en waar het dragende midden zich bevindt, en of er sprake is van harmonie en evenwicht.

 (4) Karl G. Durckheim heeft daar ooit een wijs boek over geschreven, dat gaat over het ‘dragende midden’ van de mens. Hij spreekt daar over het ‘natuurlijke midden’. In de juiste hoedanigheid brengt dat ‘midden’ ons een mate van ‘lichaamswelzijn’. Het HARA of buik midden, het midden als zwaarte kracht, dat ervoor zorgt goed in balans te zijn, en dat we niet zo makkelijk zullen omvallen  

 Lichaamsbeschouwelijk bewustzijn.

(5) In lichaams-beschouwelijk bewustzijn spelen de begrippen hart en hoofd, ziel en geest niet alleen in het lichamelijk functioneren een rol, maar ook een transcendentale geestelijke invloed van buitenaf, het buitenzintuiglijke, en de herhalende factor van de zintuigen ruiken, horen, zien, proeven. Het ‘dragende midden’ is geen losstaand begrip of bron van ons bestaan de ‘natuurlijke levensenergie’ kan je niet los zien van levensbeschouwelijke zaken zoals het humanitaire en liefdes-intensiteit, en de wereldse dingen. Niet los zien van het sociale leven dat we hebben, de sociale omgang met elkaar, het medemenselijke, en de strijd om het bestaan.

 (6) Het dragende midden bevindt zich in het onderste gedeelte van ons lichaam, het buikgebied, het laag gelegen centrum ten opzichte van de borst het hoofd en de hersenen. Het dragende midden, buik centrum, is van belang omdat daar het oer-centrum van ons bestaan bevindt, het krachtveld, van het oer waar al het aardse leven begonnen is. De scheppende levenskracht, zowel bij de man als de vrouw, zoals het yang en yin principe. Het scheppende en ontvangende leven, dat zich via al het organisch leven tot gestalten en vormen doet aannemen.

 Zin tot verandering.

(7) Zin tot verandering of zin om het leven opnieuw te beleven, vraagt om voortdurende bijsturing in het hectische leven van onze moderne wereld. De natuur en de mens; voor beiden geldt een herwaardering naar hun oorspronkelijke eenheid, de mens voortkomend uit de natuur, de mens die in de natuur schade toebrengt. Door het rationele bewustzijn van de altijd voortdurende zich veranderende wereld is die rationele mens steeds verder van die oorspronkelijke eenheid verwijderd geraakt. Het egocentrische ‘ik’ heeft ‘wonderen’ voortgebracht op technologisch en wetenschappelijk terrein. Dat ‘ik’ is sterk bepalend geworden en heeft de oorspronkelijke verbondenheid met de natuur verstoord. Dat ‘ik’ is een maatgevend bewustzijn geworden, dat als een wilskrachtige werkkracht, zowel opbouwend als verwoestend is gaan werken. En dat tot oorlogen en ziektes heeft geleidt.

 Basishouding en trots zelfbewustzijn.

(8) Een goede basishouding of een trots zelfbewustzijn is kenmerkend voor iemand die ‘goed in zijn vel zit’, met de betekenis dat er balans is in de lichaamshouding, en dat er een goede relatie bestaat tussen hoofd, hart en buik. We hebben allemaal meer of minder een voorstelling over hoe hij of zij er uit zou moeten zien. Onze eigenwaarde is ook min of meer afhankelijk hoe wij vinden dat we er uit behoren te zien. Het beeld van de volmaakte gestalte is ook afhankelijk van karakter, leeftijd, levensinstelling, traditie of mode.

 (9) Er zijn echter ook drie innerlijke factoren die ons uiterlijk bepalen. Volume, evenwicht en zelfbewustzijn spelen erin een rol. Je kan je te dik of te mager voelen en daardoor een gesloten, terughoudende of overdreven uitgelatenheid tonen. De moderne mens heeft angst voor gevuldheid, te mager, te klein of te groot te zijn, en kan zich vaak daardoor niet harmonieus bewegen of goed in balans voelen. Ons schoonheid’s ideaal speelt ons dan parten. Voor jeugdige mensen kan je je nog wel een voorstelling maken hoe dat ideale schoonheidsbeeld er uit kan zien. Maar in de verloop van jaren, bij het ouder worden spelen er veel factoren mee die een andere vorm van schoonheid in zich draagt, en is het zinnig het vroegere schoonheid’s ideaal los te laten. En is het verstandig je lichaam en de nieuwe staat van zijn te aanvaarden, als dat wat het is, als resultaat van jouw wijze van leven en werken.

 Voordelen en nadelen van die nieuwe staat van zijn.

(10) Onafhankelijk van het schoonheidsideaal is het wel zinnig rekening te houden met de volgende overwegingen:

1.       Een te dikke buik(lichaam) wordt terecht als een teveel aan verstoffelijking

          gezien. Als een vervetting dat aan de geest vijandig is.

2.       Een slappe buik of te mager lichaam door te weinig volume, voelt zich niet  

          gedragen door de aarde, en raakt daardoor in onbalans.

3.       Het klakkeloos aanvaarden van wereldse schoonheid’s idealen, omdat de     mode

          dit voorschrijft, heeft ook bedenkelijke kanten.

 (11) Kortom opvattingen en of overdaad worden weerspiegelt in het zichtbare uiterlijk van het menselijk lichaam. Een natuurlijke houding vanuit een dragend midden, is een belangrijke voorwaarde voor een harmonische levenshouding. Het dragende midden als ‘verwortelingsruimte’ is een grondgegeven voor het menselijk voortbestaan. Het ‘dragende midden’ is het gebied waar toegevoegd en weggenomen wordt, waar de kwaliteit van leven als een harmoniserend midden in balans ervaren kan worden.

 De Verwortelingsruimte:

(12) Het midden [HARA-buik] als ‘verwortelingsruimte’ in het menselijke verwerkingslichaam. Is een grondgegeven van ons fysieke en emotionele menselijk bestaan, via de spijsvertering, hartslag, en ons ademhalingsorgaan. Aandacht besteden aan dit ‘natuurlijke’ midden, betekent het lichamelijke beheersen middels het vasthouden en loslaten, betreffende krachtimpulsen en krachtbeheersing. Waardoor een mens in verbinding blijft met de hoger gelegen centra’s, het hart, long en keelcentra, en ons denkvermogen. Onze ‘verbindingen’ met natuurlijke ontstaansbronnen [aarde-water-lucht-zon] zullen altijd bestaan en zijn van invloed en blijven onze aandacht vragen tijden de vele ontwikkelingsfasen in ons leven, omdat de mens een ‘natuurlijk functionerend’ organisch levend wezen is.

 (13) Door die persoonlijke ‘verbondenheid’ van een natuurlijke betrokkenheid en afhankelijkheid met de natuur is ons mensen, in de tegenwoordige tijd, door de gemakken van technologische en materiele hulpmiddelen steeds meer aan het ontgaan. Dat dreigt ons steeds meer van een natuurlijke ‘vanzelfsprekende verbondenheid’ weg te drijven. Dat natuurlijke zwaartepunt [het dragende midden] is een belangrijk gegeven voor hoe wij onze relatie met de natuur weer kunnen herstellen.

 (14) Als wij in staat zijn ons bewust te zijn van deze lichaamskracht, en de lichaamstaal, binnen onze innerlijke huishouding, en weten hoe deze werkzaam kan zijn, dan kunnen wij harmonieus bewuste keuzes maken, en wel of niet verantwoordelijkheid nemen ten bate van wat is goed of slecht in ons lichamelijk functioneren, en de uitwerking ervan op anderen.

 Betekenis van het verworteld zijn, of ontworteld raken.

(15) Door ons rationele bewustzijn en de altijd voortdurende veranderende wereld, is die rationele mens ver van de natuurlijke oorspronkelijke eenheid verwijderd. Zo kan je ook spreken over geworteld of ontworteld raken, in de zin van verbonden of geworteld zijn met alle aspecten die ons met de aarde verbindt. Een mens die verworteld is met de aardse elementen; aarde, zon, water en zon ontvangt voedsel uit zijn natuurlijke omgeving, en is niet gauw uit het veld te slaan. En is in staat goed op zijn of haar directe omgeving te reageren als dat om verandering of nieuwe inzichten gaat.

 (16) Het midden of buikgebied in de mens is van nature het gebied waar omvormende processen aan de orde van de dag zijn door haar organische structuur. Loslaten, energie verzamelen, hechten of verbinden allemaal zaken die voor een goede harmonie en balans garant staan.

 (17) Karl G. Durckheim: sprak over een ‘verwortelingsruimte’, als belangrijke voorwaarde voor een harmonische levenshouding. Het instituut ORSHOF in België heeft een acroniem samengesteld, een woord dat bestaat uit de zeven letters W.O.R.T.E.L.S. en heeft dat tot een begrip samengesteld. Dit woord ‘Wortels’ kan je lezen als: warmte – ontspanning – ruimte[relatie] – tasten[trilling] – emotie – levenskracht[energie] – stroming. Zeven zinvolle aspecten die in ons leven om aandacht vragen, en oefening behoeft in de omgang met anderen en ons leven. Dit sluit mooi aan op Durckheim’s verwortelingsruimte.

 (18) Hieronder volgt een uitleg van de begrippen die ik van het ORSHOF instituut via internet heb overgenomen. En heb het idee dat dit mooi aansluit op mijn verhaal over natuurlijke krachtbronnen; oer energie en liefdes intens. [2019-06-30/2020]

 W.O.R.T.E.L.S.

Warmte

(19) Hoe beter je jezelf en je lijf als ‘warm’ ervaart, hoe beter je in je vel zit – lichamelijk, psychisch en sociaal. Als je bijvoorbeeld je emoties toelaat en accepteert, dan voel je innerlijk een gezonde warmte op gang komen. Het verdringen van emoties maakt je eerder koud, gespannen en afstandelijk.

Ontspanning

(20) Bij gezond zijn hoort een natuurlijke afwisseling tussen spanning en ontspanning. Het is dus de kunst om steeds weer los te laten. Bij langdurig aangehouden spanning zal je zowel lichamelijk als psychisch minder goed functioneren.

Ruimte

(21) Als je de ruimte krijgt en neemt om te zijn wie je bent, dan brengt dat openheid en helderheid. Dit staat haaks op bijvoorbeeld beklemming, afsluiting en vervallen in dwangmatig denken, piekeren, verwarring en ‘zweven’.

Tasten, Trilling

(22) Door te tasten en je vijf zintuigen echt te gebruiken, kom je in direct contact met de werkelijkheid. Deze werkelijkheid en je lichaam beleven als trilling, brengt je gezondheid en je intuïtie op gang. Dit in tegenstelling tot fixatie en vastklampen aan beelden en structuren, waardoor je je gevoel verliest en verkrampt.

Emotie

(23) Voor een gezond leven is het essentieel dat je je laat raken en dat je je emoties beleeft en uit. Als je je verdriet en boosheid verdringt, dan belandt je in een innerlijke strijd. Je kunt vervreemden van jezelf met angst, spanning en alle mogelijke klachten.

Levenskracht

(24) Als energetische mens laat je je natuurlijke levenslust, levenskracht en levensdurf bruisen. Wordt je bezieling geremd, dan krijg je te maken met zwakte, vermoeidheid, passiviteit, afhankelijkheid.

Stroming

(25) Oorspronkelijk leven gaat samen met gewaar-zijn   van stroming en spontaniteit, zowel lichamelijk, emotioneel als sociaal. Daar horen ook humor en relativering bij, evenals speelsheid, creativiteit en spirit. Hoe beter je contact kunt maken met je lichaam, hoe meer je leeft vanuit je W.O.R.T.E.L.S.®, des te meer kun je jezelf zijn en jezelf zijn realiseren. Dat gaat dan vanzelf.

Anthoon Lucas Budel

a.budel1@chello.nl Nijmegen.

 

 

 

 

 

 

 

Zingeving teksten

Events

Lofzangen

Compassie - Doen

 Liefdes - Intens teksten 

Natuur foto's

Kruisgang

Actief

Staan in het Krachtveld

Dienstbaar aan de ander

Waarom deze website?

Werken aan vrede

Kringloop van liefde

Liefdes Mysterie en Teilhard

 

Liefdes almacht