vorige pagina

        

 

LOFZANG 2.

 “LIEFDE IN DE VOLMACHT VAN HAAR WEZENLIJKHEID”

 Wie heeft haar tot ‘Koning van de Liefde’ gezalfd?

                                                                                

Waarom zijn er zoveel mensen die ‘heerschappij van de liefde’ niet erkennen? En waarom herkennen zij wel de macht van de slimme redenatie en het vermeerderen van eigen kapitaal?

 Waarom stellen de rijkaards en de welgestelden zich in slagorde op? Als zij zich aangevallen weten, wanneer hen gevraagd wordt, om hun welstand of welvaart te delen met de armen, hen die het met minder moeten doen. Zij, verdedigen hun welvaart tot aan het einde toe, en willen er niet aan hun geld en goed te delen met hen die van jongst af aan, in armoede moeten leven.

 ‘Liefde’ is de ‘volmacht’ gegeven om hen van hun boeien te bevrijden, maar ze staan niet toe, dat zij tot in het diepst van hun hart, door zielenroerselen worden geraakt. De meeste drijven de spot met hen die zich door liefde laten bewegen. Of wanneer zij worden aangesproken op hun verzamel gewoonte, hun kapitaal kracht en hun ‘vermogen’ zich te kunnen verrijken ten koste van anderen.

 Wij hebben liefde tot ‘Heerschappij gezalfd’, en haar ‘volmacht’ erkend!

 Wij hebben medelijden met allen die zich door hun gedrag, afkeren van s’mensen liefdesheerschappij. Massa’s mensen doen daardoor de natuur geweld aan, en deze wreekt zich door een teveel aan natuurgeweld, of als voedseltekort.

 ‘Liefde’ is, als een ‘Universele Levenswil’, dat Koninklijk en Vorstelijk, mensen in schoonheid doet opbloeien en die zich door mensen, over geheel de aarde laat verspreiden. Zij is zowel mannelijk als vrouwelijk en kenbaar door haar liefdesvuur, dat een ander vuur is dan het vuur van de hartstocht.

 Allen kunnen er deel aan hebben, er zullen mensen blijven komen die ‘als wijze leraren’ in staat zijn aan mensen uit te leggen hoe ‘liefdesenergie’, in s’mensen bestaan voortgang kan vinden en tot ‘liefdeskunst’ kan worden verheven. Zodat er een, Koninklijke Heerschappij in de Liefde, op aarde kan worden gerealiseerd.

 “Allen” worden geboren met een enorme kernkracht, die bij geboorte zichtbaar wordt, als levensenergie. Als werkbare levenslust, zichtbaar in de onschuld van een pasgeboren kind, een jong dier, of zoals het ontluiken van een bloem in haar stralenpracht.

 Heb uw vijanden lief, ga ze niet in strijd tegemoet, maar toon ze jouw lach en kom hen tegemoet. Tegemoet door ontmoeting en dialoog, treed hen tegemoet in oprechtheid en eerlijkheid.

 Heb respect voor de speelsheid in de liefdeskunst. laat je door haar verrassen, zonder haar in bezit te nemen, of via de ander er afhankelijk van te zijn. Want je hebt haar in eigen beheer en tegelijkertijd is er sprake van een ‘gemeenschappelijk vruchtgebruik’!.

 Besef wel, dat hele naties met dezelfde problemen worstelen. Wat dat betreft zijn ‘problemen’ grenzeloos. Zo is het ook met de liefde, maar dan anders, zij kent geen grenzen, wel wordt zij soms tegengehouden  door verbodens of verbodsbepalingen’ die door angst worden ingezet.

 Laat je dus niet afschrikken door een onwillig gebaar, of een nors gezicht. Liefde laat zich niet afschrikken, jij kan haar sturen door je menszijn. Mocht je angst toch groter zijn, dan je durf liefde ten volle te ontplooien, weet dan; oefening baart kunst.

 Leerervaringen doen we ons hele leven op, zo ook zijn er overal liefdeservaringsplekken te vinden, die ons verder helpen in de liefdeskunst, ook hiervoor geldt het gezegde; een mens is nooit te oud om te leren.

 

Nijmegen

La Lucas