vorige pagina

        

 

LOFZANG 12 …

 EEN LOFZANG OP DE ORGONE KRACHT IN ONS BESTAAN.

 

O Kracht, voortgekomen uit het ‘orgoon’[1] van alle levende energie, aanwezig in al het aardse leven. Ik blijf jou trouw en ga mee met al jouw sturende aanwijzingen, ervaarbaar door er voor open te staan.

O Kracht, voortgekomen uit eeuwenlange evolutionaire ontwikkelingen, waarneembaar door onze spiritualiteit. ‘Het’ eeuwenoude verlangen dat mensen naar religieuze verbondenheid drijft. En waardoor mensen blijven zoeken naar een ‘eenheidsbeginsel’ in hun bestaansrealiteit.

Mensen blijven zoeken naar een kracht, die hun kan helpen, zich te ontworstelen en te bevrijden uit de vroege dierlijkheid van hun bestaan. Uit dat verlangen is religiositeit ontstaan.

O Kracht, louterend aanwezig in de wereld van onze geest. Voortgekomen uit de verlangens van een mensheid, die vanaf den beginne is blijven zoeken naar de ‘heelheid’ van een ‘samenwerkende macht’.

Een ‘macht’, die als een zegende schoonheid ons mensen inspireert, vanuit de kosmische levensenergie, dat zich ‘blijvend’ kenbaar maakt, als een Universele Liefdes Werkelijkheid, in de levende wereld. Jij bent ook aanwezig in mij, ik herken jou in de onnoembare veelheden elementaire en organische pracht, in de natuur en onze wereld.

Jouw ‘bestaansrealiteit’ heeft zich in ons denken en geheugen, als een Goddelijk gegeven zichtbaar gemaakt. Die mensen vroeger aanduidden als JHWH, en dat ik heden als ‘UnLiW’ wil aanduiden, dat de betekenis heeft van: Universele Liefdes Energie en zichtbaar is in liefdes/realiteit om mij heen, als in een breed scala aan waarnemingen.

O Liefdes Macht, naar allerwaarschijnlijkheid voortgekomen uit een Kosmische realiteit, ik leef voort vanuit jouw stuwende aanwezigheid. En dat maakt mij bewust, dat wij; als ‘mensen’ in mensheid, voor elkaar geschapen zijn. Om vanuit een eeuwigdurende roeping, ‘vredelievend’ en in verscheidenheid, met elkaar om te gaan.

Wijsheid van Jesaja 51:

Luister; naar de Liefde, wees nauwlettend op de werking van ‘liefde’ in jullie hart. In ‘haar’ beschikking, ontplooit zich overal haar licht.

Haar bevrijding komt tevoorschijn uit jullie drijvende kracht in ‘wilsvermogen’, dat jullie bij geboorte is ingegeven. En tevoorschijn komt door schoonheid en hartstocht, dat zich manifesteert door een wordingsdrang in de liefdes kunst.

Als eilanden leven jullie naast elkaar, met verlangens naar vereniging, dat echter niet mogelijk is; omdat de natuurlijke hoedanigheid van jullie bestaan dit onmogelijk maakt.

Heft dan ook jullie harten omhoog, opdat dit door iedereen gezien zal worden door liefdes activiteit. Aarde [lichaam] en hemel [geest] zullen dan in jullie harten verenigd worden.

Er kan dan geen scheiding meer plaats vinden, ondanks jullie angsten voor verraad of vergelding. Wees niet als het kleed dat door verslijting kaal is geworden en haar kracht verliest. Maar blijf alert op je persoonlijke durende kracht.

Gebruik jullie kracht niet met het zwaard van de vergelding, maar gebruik jullie kracht, om eenheid te scheppen, in de verscheidenheid van jullie verlangens.

Anthoon Lucas

Nijmegen

([1] Hier, in de natuur; is dan de aanwezigheid ervaarbaar, voelbaar; van een, ik noem het ‘orgoon’ het is iets organisch, maar dan minder dan dat. Het is iets levends, het is zo licht dat het doorschijnend is, niet zichtbaar, niet tastbaar, het is er, je voelt het, je weet dat het er is, een ‘energie’ niet meetbaar, wel ervaarbaar. Het is een uitstraling dat je hart verlicht, en je ziel in beroering brengt. R.02.17)