vorige pagina

Grote Oefening Events Mijn Lofzangen Boek: Omzien naar elkaar   Liefdes-Intens  Natuur    
Krachtveld Dienstbaar Actief Geloven Het Nieuwe Pinksteren Liefde Mysterie   Gods Almacht

 

       

“ LIEFDES - INTENS “ en 'COMPASSIE - DOEN'

 

“COMPASSIE-DOEN”

Omzien naar elkaar in het publieke domein.

Liefdes-intens” heeft de betekenis van: De kunst van ‘liefde beleven’ in het publieke domein, door om te zien naar elkaar. zie website: www.liefdesintens.nl

Verder gaan in de ervaringswerkelijkheid van een samenleving die opnieuw de betekenis van geloof zou kunnen actualiseren. Namelijk in een vorm van een ‘Actief Geloof’, een samenwerkend actief geloof. Concrete betekenis van Actief Geloof: dat is geloven in de zin, dat je gelooft dat wat nog niet is, wel worden kan. Dat in staat is de kernwaarden; verbinden, aandacht, solidair blijven, keuzes maken tussen goed en kwaad, en christelijke ‘waarden en normen’ handen en voeten geven, te blijven actualiseren.

In het begrip  ‘Actief Geloof’, waarover het hier gaat, is er juist ‘niet’ sprake van een afsmekende, biddende en afwachtende houding. Daar gaat de ‘biddende gelovige’ over in een ‘actief werkend geloof’. En een actieve geloof is aanwezig in een mens die volop aanwezig is in de samenleving waarin hij of zij leeft en werkt, die tot besef komt dat God het niet alleen af kan. Dat hij of zij tot beseft komt, dat Christus; ons mensen al zo’n 2000 jaar uitnodigt, ‘zelf’ te gaan doen, wat het christendom via de Sequentia al eeuwenlang aan God is blijven afsmeken.

Niet alleen samen komen als een biddende en vierende gemeenschap, maar ook, als toevoeging daaraan, een actieve caritatieve levenshouding in het leven van alle dag, met het verschil, dat er niet alleen afgesmeekt wordt, maar dat er meer sprake is van een ‘praktiserende, belovende en uitvoerende houding’ ten overstaan van de medemens. Een mens die onzelfzuchtig in de praxis van zijn bestaan bereid is, zijn individueel belang ondergeschikt te maken als ‘burger’ voor een algemeen welzijn. In de samenleving waarin die mens zich bevindt, opkomen voor een algemeen belang. Met het algemeen belang wordt in deze context, het leven ‘beleven’ bedoelt door vanuit een religieuze en levensbeschouwelijke betrokkenheid dat ‘leven’ respecteren, heiligen en beschermen.

En dat geldt ook voor het ‘gemeenschappelijke in zijn algemeenheid’. Dat we een beloftevolle houding aannemen, waarin we naar elkaar, ‘belovende’ woorden uitspreken.  Dat we beloven naar vermogen te doen, wat het ‘evangelie van menselijkheid’ via onze christelijke waarden, van ons vraagt. Daar proberen vorm aan te geven als het leven ons daartoe dagelijks uitnodigt.

Maatschappij en Samenleving als leef en werkgemeenschap:

Wij ‘allen’ kunnen door positieve inzet ‘geestkracht’, zichtbaar laten worden, door ons handelen en wandelen, zichtbaar, als een ‘heiligend’ vermogen aan geestkracht. Want net zoals ons lichaam bestaat uit vele ledematen, die van elkaar afhankelijk zijn, en het een niet zonder de ander kan, kunnen mensen niet zonder elkaar, en de een mag met de ander ‘samen werken’ om tot een heel/wordende en samenwerkende omgangsrelatie te komen binnen onze maatschappelijke orden, in de publieke sfeer. 

Aan de een wordt door de (All)Geest een woord van wijsheid gegeven; aan een ander een woord van kennis gegeven. Krachtens diezelfde Geest; wordt aan een derde, het geloof’ gegeven; en aan weer anderen schenkt diezelfde Geest de gaven om ziekten te genezen, krachten om wonderen te doen, de gave van de profetie uit te dragen. Dat zijn allemaal onderscheidingen van de geest die werkzaam zijn in onze natuurlijke hoedanigheid.

Dit alles is het werk van één en dezelfde Geest, die in alle mensen op verschillende manieren haar invloed doet gelden.

Zij, de mensen, kunnen niet ‘zonder’ elkaar, zij zijn aan elkaar verwant, en vormen ‘samen’ één lichaam [gemeenschap], zij kunnen voor elkaar in liefde open staan, opdat zij zullen worden, één in de geest en in sociale omgang. Dat zij zich gezamenlijk richten door eenzelfde verlangen, en dat is; te willen leven in een harmonische wereld (gemeenschap) waarin iedereen welkom is. Waar Vrede-Vrijheid-Welvaart en Veiligheid, hand in hand kunnen gaan.

 

Klik hier - Inhoud: Compassie-Doen boek (PowerPoint programma)

 

Anthoon Lucas Budel

1 januari 2020

Nijmegen