vorige pagina

       

“ LIEFDES - INTENS “  &  'COMPASSIE - DOEN'

 

WAAROM DEZE WEBSITE?

Waarom deze website, die de naam draagt van “liefdesintens”? Verwijzend naar liefdes intensiteit, naar ‘liefdesenergie’ dat ieder van ons vanaf onze geboorte met ons mee draagt. 

Tussen twee vuren.

Ja, nu besef ik, dat ik me tussen twee vuren bevindt. Aan de ene kant het vuur van de ‘gelovigen’, dat zijn de mensen die nog in God geloven en nog naar de kerk willen gaan. En aan de andere kant de ‘ongelovigen’, zij die niets meer met religie of kerk te maken willen hebben.

 En de maker van deze website staat in het midden daarvan. En wordt zowel door de een als de ander met wantrouwen bekeken. Hij beseft dat het grootste deel van de mensen in Nederland hebben besloten hun christelijke erfgoed te veronachtzamen of te ontkennen. Zij beseffen echter niet dat zij “het kind met het badwater” aan het weggooien zijn.

 Met “het kind en het badwater” wordt hier het volgende bedoeld. Zij geloven niet meer zoals hun voorouders dat hebben gedaan. En zij concluderen vanuit hun wetenschappelijke kennis, dat er geen God meer in de hemel bestaat.

Voor alle duidelijkheid, met dat laatste ben ik het helemaal eens.

 Dat zij ook het badwater weggooien is van een onmetelijke slordigheid. Want hoe je het ook wend of keert, religie is niet alleen God, het is ook wijsheid en wijsbegeerte, en in ‘wijsbegeerte’ is er sprake van, geesteswetenschap, zedelijke kennis, streven naar goedheid, wijsheid en kennis vergaren over wezenlijke en verstandelijke zaken betreffende het omgaan met elkaar, via voorbeelden en onze normen en waarden.

 Veel van deze culturele religieuze verworvenheden zijn in onze normen en waarden cultuur verweven. En dat zijn toch vooral begrippen gebleken die mensen handvastigheid geven, aan hoe zij te handelen hebben onze samenleving van vandaag.

 Waarom deze website?

Wat ik probeer te doen is deze (christelijke) normen en waarden cultuur een plaats te geven in de dagelijkse praktijk van ons leven dat het doorgaat, ook naar toekomst. Los van het gegeven of er wel of niet een God bestaat.

Zie mijn website Liefdesintens.nl

 Anthoon Lucas Budel

2020-10-20

Nijmegen

 “COMPASSIE-DOEN”

Omzien naar elkaar in het publieke domein.

Liefdes-intens” heeft de betekenis van: De kunst van ‘liefde beleven’ in het publieke domein, door om te zien naar elkaar. zie website: www.liefdesintens.nl

Verder gaan in de ervaringswerkelijkheid van een samenleving die opnieuw de betekenis van geloof zou kunnen actualiseren. Namelijk in een vorm van een ‘Actief Geloof’, een samenwerkend actief geloof. Concrete betekenis van Actief Geloof: dat is geloven in de zin, dat je gelooft dat wat nog niet is, wel worden kan. Dat in staat is de kernwaarden; verbinden, aandacht, solidair blijven, keuzes maken tussen goed en kwaad, en christelijke ‘waarden en normen’ handen en voeten geven, te blijven actualiseren.

In het begrip  ‘Actief Geloof’, waarover het hier gaat, is er juist ‘niet’ sprake van een afsmekende, biddende en afwachtende houding. Daar gaat de ‘biddende gelovige’ over in een ‘actief werkend geloof’. En een actieve geloof is aanwezig in een mens die volop aanwezig is in de samenleving waarin hij of zij leeft en werkt, die tot besef komt dat God het niet alleen af kan. Dat hij of zij tot beseft komt, dat Christus; ons mensen al zo’n 2000 jaar uitnodigt, ‘zelf’ te gaan doen, wat het christendom via de Sequentia al eeuwenlang aan God is blijven afsmeken.

Niet alleen samen komen als een biddende en vierende gemeenschap, maar ook, als toevoeging daaraan, een actieve caritatieve levenshouding in het leven van alle dag, met het verschil, dat er niet alleen afgesmeekt wordt, maar dat er meer sprake is van een ‘praktiserende, belovende en uitvoerende houding’ ten overstaan van de medemens. Een mens die onzelfzuchtig in de praxis van zijn bestaan bereid is, zijn individueel belang ondergeschikt te maken als ‘burger’ voor een algemeen welzijn. In de samenleving waarin die mens zich bevindt, opkomen voor een algemeen belang. Met het algemeen belang wordt in deze context, het leven ‘beleven’ bedoelt door vanuit een religieuze en levensbeschouwelijke betrokkenheid dat ‘leven’ respecteren, heiligen en beschermen.

En dat geldt ook voor het ‘gemeenschappelijke in zijn algemeenheid’. Dat we een beloftevolle houding aannemen, waarin we naar elkaar, ‘belovende’ woorden uitspreken.  Dat we beloven naar vermogen te doen, wat het ‘evangelie van menselijkheid’ via onze christelijke waarden, van ons vraagt. Daar proberen vorm aan te geven als het leven ons daartoe dagelijks uitnodigt.

Maatschappij en Samenleving als leef en werkgemeenschap:

Wij ‘allen’ kunnen door positieve inzet ‘geestkracht’, zichtbaar laten worden, door ons handelen en wandelen, zichtbaar, als een ‘heiligend’ vermogen aan geestkracht. Want net zoals ons lichaam bestaat uit vele ledematen, die van elkaar afhankelijk zijn, en het een niet zonder de ander kan, kunnen mensen niet zonder elkaar, en de een mag met de ander ‘samen werken’ om tot een heel/wordende en samenwerkende omgangsrelatie te komen binnen onze maatschappelijke orden, in de publieke sfeer. 

Aan de een wordt door de (All)Geest een woord van wijsheid gegeven; aan een ander een woord van kennis gegeven. Krachtens diezelfde Geest; wordt aan een derde, het geloof’ gegeven; en aan weer anderen schenkt diezelfde Geest de gaven om ziekten te genezen, krachten om wonderen te doen, de gave van de profetie uit te dragen. Dat zijn allemaal onderscheidingen van de geest die werkzaam zijn in onze natuurlijke hoedanigheid.

Dit alles is het werk van één en dezelfde Geest, die in alle mensen op verschillende manieren haar invloed doet gelden.

Zij, de mensen, kunnen niet ‘zonder’ elkaar, zij zijn aan elkaar verwant, en vormen ‘samen’ één lichaam [gemeenschap], zij kunnen voor elkaar in liefde open staan, opdat zij zullen worden, één in de geest en in sociale omgang. Dat zij zich gezamenlijk richten door eenzelfde verlangen, en dat is; te willen leven in een harmonische wereld (gemeenschap) waarin iedereen welkom is. Waar Vrede-Vrijheid-Welvaart en Veiligheid, hand in hand kunnen gaan.

 

Klik hier - Inhoud: Compassie-Doen boek (PowerPoint programma)

 

Anthoon Lucas Budel

1 januari 2020

Nijmegen

 

Zingeving teksten Events Lofzangen Compassie - Doen  Liefdes - Intens teksten  Natuur foto's Kruisgang Actief

Staan in het Krachtveld

Dienstbaar aan de ander Waarom deze website? Werken aan vrede Kringloop van liefde Liefdes Mysterie en Teilhard   Liefdes almacht