vorige pagina

 

Graag een korte reactie op dit verhaal naar: a.budel1@chello.nl

 

Naar de volgende. pagina 2: staan in het krachtveldon bdsm 

 

COMPASSIE en ZINGEVING  =  DIENSTBAAR  AAN  ELKAAR

 

" LIEFDESINTENS "

       

 

" Van de werkende liefde "

 

Met mijn ogen oren en gevoel, ervaar ik haar in mij en in de ander.

Heel mijn wezen ervaart haar ‘heling’, dat in al het leven aanwezig is en ‘liefde’ voortbrengt.

 

Zij, onthult zichzelf aan alle mensen, niemand uitgezonderd, "liefdes/levens energie". Als wij naar haar liefdes 'voorbeelden’ leven, hebben wij niets te vrezen.

 

Wij kunnen ons naar haar ‘heling’ toewenden, en toewijden. Zij bevrijd ons van het juk van zelfingenomenheid en eigenwaan.

Wij loven haar, brengen daarmee hulde aan de scheppende macht, die ‘haar’ met alle levende wezens heeft verbonden.

Wij laten ‘ons' liefdesvermogen, door ‘haar’ leiden. Opdat wij in ‘actieve sympathie’ goed om kunnen gaan met elkaar, voor de ‘opbouw’ van een ‘nieuwe wereld, een nieuwe toekomst’.

 

Ja, eer voor de glorie van mensheid,

door haar aanwezigheid,

in alle eeuwen der eeuwen

doorheen.

 

 Anthoon Lucas Budel

Nijmegen

2017-02-02

 

Waarom deze website, de naam draagt van “liefdesintens”.

Zij verwijst naar liefdes intensiteit, naar ‘liefdesenergie’ dat ieder van ons vanaf onze geboorte is ingegeven. Het is leven gevende energie. Ik hoopte dat er mensen zouden zijn, die deze teksten met mij zouden willen delen, en er op reageren. Maar dat is niet het geval.

Tussen twee vuren.

Ja, nu besef ik, dat ik me tussen twee vuren bevindt. Aan de ene kant het vuur van de ‘gelovigen’, dat zijn de mensen die nog in God geloven en nog naar de kerk willen gaan. En aan de andere kant de ‘ongelovigen’, zij die niets meer met religie of kerk te maken willen hebben.

 En de maker van deze website staat in het midden daarvan. En wordt zowel door de een als de ander met wantrouwen bekeken. Hij beseft dat het grootste deel van de mensen in Nederland hebben besloten hun christelijke erfgoed te veronachtzamen of te ontkennen. Zij beseffen echter niet dat zij “het kind met het badwater” aan het weggooien zijn.

 Met “het kind en het badwater” wordt hier het volgende bedoeld. Zij geloven niet meer zoals hun voorouders dat hebben gedaan. En zij concluderen vanuit hun wetenschappelijke kennis, dat er geen God meer in de hemel bestaat.

Voor alle duidelijkheid, het wel of niet bestaan van God is voor mij geen discussie meer.

 Dat zij ook het badwater weggooien is van een onmetelijke slordigheid. Want hoe je het ook wend of keert, religie is niet alleen God, het is ook wijsheid en wijsbegeerte, en in ‘wijsbegeerte’ is er sprake van, geesteswetenschap, zedelijke kennis, streven naar goedheid, wijsheid en kennis vergaren over wezenlijke en verstandelijke zaken betreffende het omgaan met elkaar, via voorbeelden en onze normen en waarden.

 

BEZINNINGSMOMENT IN liefde ...

 


COMPASSIE IN HET PUBLIEKE DOMEIN

 

OP HET ALTAAR VAN DE WERELD  * TEKENING EN TEKST

 

  Over 'schoonheid' beleven en liefdesvaardigheid

 

Laten we de kunst van 'liefde beleven' opwaarderen naar het publieke domein.

           

 

"LIEFDES ENERGIE"

ALS BRON VOOR COMPASSIE

 

 

 

Krachtveld van Liefde    

Er zit kracht in liefde     Zin van natuurlijke inspanning

 

 

COMPASSIE DOEN

Compassie verhalen (bundel)

 

WIJ DIE GEROEPEN WORDEN: 

Wij, die geroepen worden om in het licht van een nieuwe dagenraad te staan. Laten wij gehoor geven aan de roepstem die in ons geheugen werkzaam is.

 

Omdat wij geroepen worden door het licht van een Universeel Levens Liefdesvermogen … weten wij dat we antwoord zullen kunnen geven aan de roepstem die hoorbaar wordt als wij samenkomen.

 

Wij, die geroepen worden herkennen elkaar in het gelaat, als we rondom de tafel naar de ander luisteren. Weten wij … dat we niet dralen mogen, geen twijfel toelaten, in ons op weg zijn naar toekomst.

 

Wij, die geroepen worden door de roepstem van een glorievol appel van  grote leidsvrouwen en mannen in de liefdeskunst. Laten we blijven luisteren naar hun raadgevingen. Elkaar niet loslaten, elkaar motiveren in de kracht van ons weten wat goed is voor de gemeenschap waarin wij leven.

 

Omdat ‘onze liefde’ voortgekomen is uit Universele Liefde, weten wij dat ‘zij’ er was voordat wij er waren en dat wij kunnen leren van elkaar, opdat wij niet tevergeefs geboren zullen zijn.

 

Anthoon Lucas Budel

Nijmegen

 

 

Schweitzer: "Ik ben leven, dat wil leven,

te midden van leven, dat leven wil"         

 

Hoofdwegen van groenheid  

Drie toortsen van waakzaamheid        

Van Geboorte naar Voltooiing - Alpha&Omega  

 

 Verschijnsel of Daden van Liefde - De zin van de aarde      

 

 

1.    BEZINNINGSMOMENT IN DE TUIN VAN DE KLUIZENAAR

2.    MIJN LOFZANGEN

3.    Fotopagina events en verhalen

4.    Powerpoint: Meditatie op de Blodberg

5.    acht kunstenaars - acht kruiswegstaties

6.    KASTEELKLOOSTER BRONCKHORST en A.C.G.

7.   'HARA'  -  HET MIDDEN VAN DE MENS

8.    NATUURBELEVING IN GELDERLAND

9.    VERZEN VAN LUCAS - OM DOOR TE GEVEN

 

Wil je reageren op mijn verhalen, graag, welkom.

Stuur een bericht naar mijn email: a.budel1@chello.nl

Spreuk van het jaar:

Er was een mens die zei; "Ik ben leven, dat wil leven, te midden van leven, dat leven wil"

(Albert Schweitzer)

 

Zingeving teksten Events Lofzangen Compassie - Doen  Liefdes - Intens teksten  Natuur foto's Kruisgang Verzen

Staan in het Krachtveld

Dienstbaar aan de ander Waarom deze website? Werken aan vrede Kringloop van liefde Liefdes Mysterie en Teilhard   Liefdes almacht